Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Markkuun Ryhmäpuutarhayhdistys ry.

Säännöt  

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Markkuun Ryhmäpuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisena lyhennyksenä MRPY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • ylläpitää, edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena jäsentensä sekä kotipaikkakuntansa piirissä
 • toimia oman ryhmäpuutarhansa ja sen viihtyvyyden, yhteisymmärryksen ja yhteistoiminnan kehittämiseksi
 • herättää mielenkiintoa toimintaansa kohtaan ja samalla muihin hyödyllisiin vapaa-ajan toimintoihin niin aikuisten kuin nuorisonkin keskuudessa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • vuokraa  Oulun kaupungilta 1.1.2011 lähtien   puutarha-alueen ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen kaupungin kanssa tehdyn maanvuokrasopimuksen mukaisesti. 31.12.2010 asti  sovelletaan vanhaa maanvuokrasopimusta.
 • järjestää kokous-, valistus-, ulkoilu-, talkoo- ja liikuntatilaisuuksia sekä  opintoretkiä
 • tekee esityksiä ja aloitteita järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamiseksi puutarha-alueella
 • luo ja ylläpitää suhteita Oulun kaupungin hallintoon jäsenistönsä ja puutarha-alueen parhaaksi

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 • voi harjoittaa pienimuotoista kioski- ja kahvilatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen
 • järjestää rahankeräystä ja arpajaisia asianmukaiset luvat saatuaan sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • kantaa jäseniltään jäsenmaksuja

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaisina jäseninä voivat olla henkilöt, jotka ovat kirjoilla Oulun kaupungissa ja omistavat joko yksin tai yhdessä  jonkun muun kanssa mökin Markkuun Ryhmäpuutarhassa, ja  jotka ovat  vuokranneet palstan  Markkuun Ryhmäpuutarhayhdistykseltä ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä.Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut henkilö voidaan hallituksen esityksestä kutsua vuosikokouksessa  kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksua yhdistykselle.

Näiden lisäksi voidaan jäseneksi hyväksyä hallituksen päätöksellä ryhmäpuutarhan hyväksi toiminut henkilö, jota kutsutaan lisäjäseneksi.

Kannatusjäseneksi voi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tulla niin halutessaan.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun 3§:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota päätöksestä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa,  kyseessä olevasta päätöksestä tiedon saatuaan, ensiksi pidettävään yhdistyksen kokoukseen, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.

 

5. Liittymis-,  ja  jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymis-, ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Jäsenmaksun tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä.

Uusi jäsen maksaa lisäksi liittymismaksun yhden kuukauden kuluessa  liittymisestään.   

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi (2) toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi toimintakaudeksi valittua  varsinaista jäsentä sekä vuosittain valittavat kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai lisäjäseniä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on toimintakausittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3). Hallituksen jäsen voidaan valita erovuoroisena tehtäväänsä uudelleen.

Hallituksen toimikausi on tilikausi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä , puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan  lisäksi on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Isäntä ja taloudenhoitaja, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin, kuitenkin ilman äänioikeutta.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.4. – 31.3. välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään 21 vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 14 vuorokautta ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa puhevalta on varsinaisilla jäsenillä, kunnia-ja kannatusjäsenillä sekä lisäjäsenillä. Äänivalta on varsinaisilla jäsenillä.

Äänioikeus jakautuu samaa palstaa vuokraavien lukumäärän mukaan seuraavasti :

1 vuokraaja - 1 ääni, 2 vuokraajaa - kullakin ½ ääntä, 3 vuokraajaa - kullakin 1/3 ääntä siten, että yhtä palstaa kohden on käytettävissä yksi ääni.

Äänioikeutta voi käyttää joku saman palstan vuokraajista valtakirjalla Valtakirjaedustus on muissa tapauksessa kielletty.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsen älköön ottako osaa tilintarkastajain valintaan.

Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Hallituksen kokousten pöytäkirja  hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Vuosikokousten pöytäkirjat hyväksyy ao. kokouksessa valitut kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen ilmoitustauluilla.  Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa mainitsemattomista asioista ei saa tehdä jäseniä velvoittavia päätöksiä.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenistölle hallituksen päättämällä tavalla.

 

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistykset kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän estyneenä ollessaan vanhin kokouksessa läsnä oleva hallituksen jäsen.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi     
 3. pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                              
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaiseksi
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään vuosikertomus kuluneelta toimintakaudelta
 7. esitetään  tilinpäätös  ja tilintarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 3 viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Säännöt ja niiden muutokset tulee 1 kk kuluessa niiden hyväksymisestä lähettää tiedoksi Oulun kaupungille

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Säännöt on hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 19.8.2010

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Markkuun ryhmäpuutarha

RYHMÄPUUTARHA-ALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


Ryhmäpuutarhan yleinen vuokra-alue on avoinna kaikille 1.5. - 30.9. kello 7-21.

Mökkiä  saa  käyttää jatkuvaan, vakituiseen asumiseen ainoastaan 1.5. - 30.9. välisenä aikana.

Uusista rakennushankkeista tulee tehdä anomus yhdistyksen hallitukselle ennen rakennustöiden aloittamista. Rakentaminen ja mökin peruskorjaukset edellyttävät useimmissa tapauksissa myös Oulun kaupungin myöntämän rakennusluvan.

 


Sivullisten liikkuminen ja oleskelu puutarha- ja viljelyspalstoilla on kielletty.

 


Koiria tai kissoja tai muita kotieläimiä ei saa pitää irrallaan yleisillä alueilla ja niiden tekemät jätökset on korjattava pois.

 


Yleisiä istutuksia ei saa turmella. Kaikenlainen ilkivalta alueella on kielletty.

 


Palstojen hoidossa (aidat,puut jne.) on noudatettava yhdistyksen antamia ohjeita.

 


Vain puutarhajätteet saa kompostoida. Muut jätteet on vietävä niitä varten osoitettuihin keräysastioihin. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava jätelakia ja kaupungin viranomaisten ja yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita. Katso tarkemmat ohjeet Palstalaisen oppaasta.

 


Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on sallittu vain huolto-, sairaus- ja invalidiajon kohdalla. Yhdistyksen hallitus voi anomuksen perusteella sallia tilapäisen pysäköinnin sairauden tai vamman johdosta kuitenkin niin että pelastustiet pysyvät avoimina.

Suurin sallittu ajonopeus alueella on 20 km/tunti.

Pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatuilla alueilla.

Moottoriajoneuvojen pesu ja huolto alueella on kielletty.

Matkailuauto tai -vaunu voidaan pysäköidä yläparkille osoitetulle paikalle muutamaksi vuorokaudeksi. Sähköpistokkeen käytöstä veloitetaan erikseen.

 


Kovavauhtinen pyöräily on kulkuväylillä kielletty. Pyöräilijöiden tulee noudattaa suurta varovaisuutta jalankulkijoita kohdatessaan.

 


Äänekäs ja häiritsevä esiintyminen, rakentaminen sekä koneiden ja äänentoistolaitteiden voimakastehoinen käyttö on kielletty kello 22-7.

Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla tavalla häiritsee ympäristöä.

 

10§
Näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvoo yhdistyksen hallitus tai sen määräämät henkilöt.

©2020 Markkuun Ryhmäpuutarha - suntuubi.com